E-helseplattform støtter arbeidet med å skape fremtidens helsetjenester

E-helseplattform støtter arbeidet med å skape fremtidens helsetjenester

Vi leverer en grunnleggende åpen e-Helseplattform med høy innovasjonstakt og brukerstyrt utvikling i tett dialog med norske kommuner.

En e-helseplattform gir kommuner frihet til å velge det beste utstyret basert på brukerens behov. Løsningen er tuftet på bruk av åpne API og grensesnitt, samt nasjonale og internasjonale anbefalinger og standarder for system innen e-helseområdet. Gode integrasjonsmuligheter og partner-API gjør det enkelt for 3. parts løsninger å koble seg til og gir kommunen frihet til å ta i bruk nye og innovative løsninger som utvikles i markedet.

Åpenhet gir fleksibilitet

Vi mener en åpenhet med hensyn til å kunne bruke stadig nye og bedre sensorprodukter er en forutsetning for å kunne levere kvalitet over tid. Det er viktig for kommuner at man ikke bindes til en spesifikk teknologi, men får mulighet til å ta i bruk nye gode løsninger etter hvert som de utvikles i markedet. 

Programvaren er egenutviklet i regi av vårt Oslo-baserte utviklingsmiljø og vi har full råderett over IP og roadmap. Gode og effektive arbeidsverktøy for ansatte er prioritet nummer 1 i alt vi utvikler.  

Sensio omsorgsplattform sikrer helhetlige og sammenkoblede grensesnitt for involvering og samhandling mellom involverte aktører, sømløs informasjonsflyt og dataaggregering iht Nasjonal referansearkitektur. I tillegg er plattformen kraftfull IoT-motor som tilrettelegger for helhetlige prosesser på tvers av aktører og tjenesteområder, samtidig som man sikrer effektive og skalerbare løsninger for teknisk drift og administrasjon.  

Helhetlig tilnærming til helse- og omsorgsteknologi

Sensio e-Helseplattform sikrer en helhetlig tilnærming til helse-, omsorgs- og velferdsteknologi i kommunen, både hjemmetjeneste og institusjon. Dette er en viktig forutsetning for å kunne levere helhetlige brukerflater og prosesstøtte for ansatte, samt tilrettelegge for gjenbruk av utstyr og kompetanse på tvers av tjenesteområder. Det er også kritisk med bedre digital prosess- og oppgavestøtte for å styre løpende prioriteringer innad i tjenesten. Dette sikrer kvalitet, arbeidsmotivasjon for ansatte og effektivitet gjennom riktig bruk av tilgjengelig kompetanse. e-Helseplattformen tilrettelegger for tettere og mer strukturert involvering av pårørende som både kan avlaste og øke den samlede kvaliteten i tjenesten.

Sensio e-helseplattform leveres med en komplett datavarehusløsning som sikre tilgang på data og historikk. Det vil ikke være noen systembegrensninger med hensyn til oppbevaring av data i datavarehuset, og dermed er det opp til kommunen å avgjøre hvor lenge de ønsker at dataene skal lagres. Arkitekturmessig går løsningen ut på at alle relevante logger og lagringsverdig data eksporteres fortløpende over til en egen innebygget database for langtidslagring.

 

Ta kontakt med oss om du ønsker et møte om vår e-helseplattform