jente i natur

Gevinster av IKOS

Gevinster av IKOS

IKOS gir hver avdeling gjennomtenkt og automatisk statistikk om kvalitet og effektivitet.

Avdelingens dashbord gir tall til fortellingene. Vi ser status for brukeroppfølgingen med detaljer og historikk. Man kan sammenligne seg med andre og rapportene aggregeres for sammenligning mellom virksomheter. Statistikken i IKOS er skreddersydd etter anbefalinger fra interkommunale læringsnettverk og samsvarer med nasjonale kvalitetsindikatorer.

Resultater fra brukeroppfølging kobles med data om bemanning. Ansatte og ledere ser hva de kan bidra med før økt kvalitet og riktig bruk av tid og kompetanse.


Eksempler på IKOS statistikk:
 

 • Vurderingsfrister: Ble kvalitetsstandard for brukeroppfølging utført til frist?
 • Risikonivå på kartlegginger
 • Overliggerdøgn i sykehus
 • Saksbehandlingstid
 • Kompetansestatus og brukerbehov
 • Statistisk Prosesskontroll (SPC).
  • SPC benyttes blant annet av Helsedirektoratet i Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24–7» for måling av effekt av tiltak i forbedringsarbeid.

 

IKOS statistikk gjør det mulig å følge med på resultater over tid. Overordnede ledere og politikere kan følge med på utviklingen og få støtte til styring. IKOS muliggjør en enhetlig og forståelig styringsdialog fra medarbeidere til overordnet ledelse.

Kommuner kan også gjøre supplerende gevinstmålinger. Veikart for tjenesteinnovasjon (KS) utdyper hvilke gevinster man kan se etter. Boken om IKOS viser eksempler på unngåtte kostnader, spart tid og økt kvalitet.

Måleparametre:

 • Brukerundersøkelser: økt kvalitet 
 • Medarbeiderundersøkelser: økt arbeidsmotivasjon 
 • Flere assistenter tar formell utdanning 
 • Redusert forekomst av avvik 
 • Redusert sykefravær 
 • Redusert variabel lønn på grunn av mer riktig kompetanse 
 • Tjenester på riktig nivå 
 • Færre innleggelser i institusjon og sykehus 
 • Flere avsluttede tjenester 

Opplevde gevinster er også viktig. IKOS-brukere i omsorgstjenester Mjøndalen/Krokstadelva, Drammen kommune, sier:

 • «IKOS sikrer at vi har gjort alt brukeren har krav på innenfor tjenesten på den mest effektive og kvalitetssikre måten.» 
 • «IKOS er en synliggjøring av våre fokusområder.»
 • «Det beste med IKOS tavlene at den gir oss en enkel og helhetlig oversikt i sanntid over alle brukere og hvilke oppgaver som bør prioriteres til enhver tid.»
 • «IKOS gjør at jeg ikke tar med meg jobben hjem, alt jeg skal huske til i morgen står på tavlen.»
 • «Nå kan alle få oversikt over hva som er i hodet til kollegaer. Man er ikke lenger personavhengig for å løse oppgavene.»

 

Vil du ta en prat med oss om IKOS? Send inn en melding under!