Helse- og omsorgsteknologi

Helse- og omsorgsteknologi

Norge og Europa har store fremtidige utfordringer med økning av en aldrende befolkning og mindre tilgjengelig helsepersonell. Teknologi er et av svarene på hvordan vi kan møte disse utfordringene i årene fremover.

I tiårene fremover vil andelen eldre i befolkningen øke kraftig.

Vi blir stadig eldre. Det tyder på bedre helse og på mange måter bedre liv. Samtidig gir det utfordringer for bærekraften i våre velferdsordninger. Perspektivmeldingen 2021 viser at det vil isolert sett trekke opp utgifter til helse- og omsorgstjenester og pensjoner og gi lavere sysselsetting og dermed svekke skattegrunnlagene.

Perspektivmeldingen sier også at eldres behov for pleie og omsorg kan reduseres gjennom tilpassede boligforhold. Økende velstand i befolkningen og teknologiske nyvinninger kan gjøre eldre bedre i stand til å tilpasse boligen for å forberede seg til en situasjon med svekket helse. Velferdsteknologiske løsninger kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. I en del tilfeller kan velferdsteknologi fungere som et godt alternativ til et ordinært tjenestetilbud.

Gevinstrealisering

Gevinstene er tydelige ved bruk av velferdsteknologi i kommunene. Helsedirektoratets Nasjonalt velferdsteknologiprogram har laget en oversikt over anbefalinger om velferdsteknologiske løsninger i kommunene, og det er pågående utprøving. Programmets siste gevinstrealiseringsrapport som ble publisert i oktober 2021 viser at prosjektet for trygghets- og mestringsteknologi gått over i en spredningsfase, og mange kommuner har kommet svært langt i arbeidet med implementering av velferdsteknologi. Dokumenterte resultater viser at mange kommuner som deltar i programmet har oppnådd økt omsorgskapasitet som gjør dem bedre rustet til å møte fremtidsutfordringene. Mange brukere, både unge og eldre, opplever økt livskvalitet etter at de tok i bruk velferdsteknologi.
I tillegg til dette kan mange kommuner vise til unngått ressursbruk og økonomiske gevinster på aggregert nivå. Selv om flere tusen tjenestemottakere allerede har tatt i bruk ulike former for velferdsteknologi, antas potensialet fremdeles å være høyt.

Forskning på helse- og omsorgsteknologi

Det pågår flere forskningsprosjekter på helse- velferd- og omsorgsteknologi i Norge. En av disse er et Live@home.path som er en innovativ og tverrfaglig studie med fokus på å bedre omsorgen for hjemmeboende med demens, med fokus på velferdsteknologi. Personer med demens er en økende utfordring, og det er spådd at 250.000 vil ha demens i 2050.

Vesentlig økning i demens

Demensplanen 2025 sier at dette påvirker etterspørselen etter helse­ og omsorgstjenester, og vi er nødt til å finne bærekraftige løsninger og bidra til at tjenestene plan­legger for fremtiden. Demens er en vesentlig folkehelseutfordring, og det er behov for økt oppmerksomhet om forebygging av demens.

Stort behov for helsepersonell

Den demografiske utviklingen vil gi en økende mangel på helse­ og omsorgs­ personell både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Det er allerede i dag særlig mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere. Disse utfordringene stiller store krav til ledelse, planlegging, organisering og styring av tjenestene fremover. De økte behovene for helse­ og omsorgstjenester i fremtiden kan ikke møtes med en økning i personell alene. Andre virkemidler må tas i bruk.

Må utnytte potensialet av ressurser

Det vil fremover være nødvendig å utnytte potensialet av tilgjengelige ressurser bedre. Det vil bli større krav til samhandling, og det er behov for innovasjon og nye løsninger. Dette gjelder både den generelle utviklingen av tjeneste­ tilbudene og utviklingen av tilbudene til personer med demens spesielt.

Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at behovet for årsverk frem mot 2035 vil kunne øke med i underkant av 70.000 årsverk i den kommunale helse­ og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, hvorav om lag 60.000 årsverk i omsorgstjenesten, og med i underkant av 35.000 årsverk i spesialisthelsetjenesten.

 

Ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer hvordan helse-og omsorgsteknologi kan løse utfordringene i helsesektoren