IKOS digital tavle

IKOS digital tavle

IKOS digital tavle

IKOS digital tavle sikrer gode pasientforløp, pasientsikkerhet, god pasientflyt og samhandling, effektive tjenester og innsikt for tjenesteforbedring.

IKOS digital tavle er et produkt for sanntids støtte av arbeidsprosessene til ansatte og ledere i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Den digitale tavlen kan benyttes av hjemmesykepleie, sykehjem, tjenester til funksjonshemmede, rus-/psykisk helsetjeneste og kontor for tjenestetildeling.

IKOS digital tavle har optimalisert og standardisert arbeidsprosessene og måler resultater. Det bidrar til gode pasientforløp, pasientsikkerhet, god pasientflyt og samhandling, effektive tjenester og innsikt for tjenesteforbedring. Målet er å oppnå kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet samtidig. IKOS digital tavle leveres med et lederutviklingsprogram, slik at ansatte og ledere kan ta ut potensialet i løsningen for kvalitet og effektiv drift.

Fordeler ved IKOS digital tavle:

  • Gode pasientforløp: Brukeroppfølgingen er standardisert med gjennomtenkte sjekklister og frister. Det sikrer effektiv og individuelt tilpasset oppfølging i tråd med lovverk, nasjonale føringer og faglige krav.
  • Pasientsikkerhet og tavlemøter: IKOS-tavlen viser avdelingens fokusområder med status i sanntid for den enkelte bruker. Hver avdeling velger hva de vil ha på tavlen og gjennomgå i tavlemøter. Det kan være risikoer fra Pasientsikkerhetsprogrammet, hva som er viktig for bruker, faglige mål, avtalte møter, smitte, risiko for vold/trusler eller annet. IKOS sikrer faglig god praksis.
  • Pasientflyt og samhandling: IKOS sikrer sømløs flyt i brukeroppfølgingen fra mottatt melding om behov til iverksatte tjenester. Kontor for tjenestetildeling overfører bruker med aktuell informasjon til IKOS-tavlen i en utføreravdeling. De ser at tjenesten iverksettes og kan avslutte egen oppfølging. Brukere kan trygt og effektivt overføres på samme måte mellom alle avdelinger.
  • Innsikt og forbedring: IKOS er gullstandard for datafangst og rapportering i tjenesten. Datafangst skjer gjennom det daglige arbeidet. Rapporter og grafer om kvalitet og effektivitet genereres automatisk. Avdelingene kan se detaljer, historikk og sammenligne seg med andre.

IKOS digital tavle er forsknings- og erfaringsbasert, og utviklet med og for norske kommuner. Høyskoler, universitet og arbeidstakerorganisasjoner har bidratt i forprosjekter for å lage den gjennomtenkte og helhetlige løsningen. IKOS digital tavle ble utviklet med støtte fra Innovasjon Norge i 2016-17.

Tverrfaglige vurderinger om lovverk, faglige anbefalinger, helsepolitiske føringer, ansattes kompetanse, ledelse og økonomi ligger til grunn. IKOS digital tavle sikrer rett person og kompetanse på riktig plass. Teorier og erfaringer bak IKOS digital tavle er beskrevet i boken «Veien til bedre helseledelse. IKOS – Individbasert kompetansestyring» (Marit Strandquist og Lise Adal, Kommuneforlaget 2011). Marit Strandquist er seniorrådgiver i Sensio. Hun har ledet prosjektene bak og utvikling av IKOS digital tavle.

 

Ønsker du mer informasjon om IKOS digital tavle?

 

Publikasjoner om IKOS digital tavle

IKOS er en kunnskapsbasert, gjennomtenkt og helhetlig løsning. Programvaren støtter optimaliserte og standardiserte arbeidsprosesser for ledere og medarbeidere. IKOS er et resultat av interkommunale læringsnettverk, forsknings- og utviklingsprosjekter fra 2002. Prosjektrapporter viser hvordan IKOS ble utviklet steg for steg. De viktigste rapportene finner du nedenfor. Boken om IKOS forteller om teoriene og erfaringene som ligger bak.

IKOS elektronisk tavle

IKOS elektronisk tavle var et offentlig forsknings- og utviklingprosjekt (OFU-prosjekt) med støtte fra Innovasjon Norge. Prosjektet utviklet den nye IKOS-programvaren i 2016-17. Utviklingssenteret og kommunene som var med sikret at IKOS ble et verktøy for kvalitet og styring av helse- og omsorgstjenestene i alle kommuner.

Rapporten: IKOS elektronisk tavle. Kvalitet og styring i kommunal helse- og omsorgstjeneste (pdf). Holmestrand, Horten, Moss og Sandefjord kommuner, USHT Vestfold og Konsens as. Prosjektrapport 21.06.2017. Tønsberg. Marit Strandquist, Konsens.

Forprosjektet til IKOS elektronisk tavle

Forprosjektet til IKOS elektronisk tavle ble gjennomført i 2015. Konsens, USHT Vestfold og 8 kommuner fant hvordan nye IKOS kunne ivareta krav og anbefalinger fra Anders Grimsmos arbeid med helhetlige pasientforløp i Trondheimsregionen, Pasientsikkerhetsprogrammet og KS-satsningen Gode pasientforløp.

Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7»: https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/

KS-satsningen «Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke, samt psykisk syke og rus»: https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/gode-pasientforlop/

Rapporten: Forprosjekt IKOS elektronisk tavle for kommunal helse- og omsorgstjeneste (pdf). Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Vestfold, kommunene Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal, Moss, Nes (Akershus), Nøtterøy, Sandefjord og Stokke, og Konsens. Rapport 18.01.2016. Tønsberg. Marit Strandquist, Konsens.

Sammen om kvalitet i rus- og psykisk helse

Fem Vestfoldkommuner slo seg i 2014-15 sammen og dannet et forbedringsteam under ledelse av Konsens. Kommunene ble med i KS nasjonale læringsnettverk Gode pasientforløp for brukere med psykiske problemer og/eller rusproblemer. Teamet fant frem til en felles tjenestelinje (pasientforløp) for alle brukere av rus- og psykisk helsetjeneste over 18 år.

Rapporten: Sammen om kvalitet. Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid (pdf). Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal, Re og Konsens 2014-15. Prosjektrapport 7.12.2015. Tønsberg. Marit Strandquist, Konsens.

IKOS i Danmark

Minna Friemann ved University College Lillebælt i Odense gjennomførte i 2014 Projekt IKOS i den danske kommunen Langeland. Hun fant at IKOS kunne bidra til kvalitet og riktig ressursutnyttelse i danske kommuner. IKOS var egnet i forhold til dansk lovverk, organisering av helse- og omsorgstjenesten, innhold i utdannelsene og helsepolitikk.

Rapporten (link til nettside for University College Lillebælt)

https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/projekt-ikos(89cd6e7e-72b4-4c8f-aed9-60d3c8b66925).html

Projekt IKOS. Faglig begrundet bemanding af sygeplejen. Danmark. Odense. University College Lillebælt. Projektrapport 1/2015. Minna Friemann og Marit Strandquist.

Behovsstyrt bemanning BOB

Oslo kommune gjennomførte BOB-prosjektet i 2010-11. Gjennom prosjektet innførte Oslo kommune fundamentet for kompetansestyring i kommunale sykehjem og i bydelenes kommunale hjemmesykepleie og bemannede boliger. BOB-prosjektet ble ledet av Konsens.

Rapporten: Behovsstyrt Bemanning – BOB 2010 – 2011. Oslo kommune. Sluttrapport 12.12.2011. Tønsberg. Marit Strandquist, Konsens

Kompass

Bydel Nordstrand i Oslo og Horten kommune deltok i Kompass-prosjektet i 2007-09. Dette var i regi av Norsk Sykepleierforbund. Erfaringene fra tidligere prosjekter ble her samlet til et helhetlig styringssystem for kvalitet og riktig kompetanse i sykehjem, hjemmesykepleie og bemannede boliger. Styringssystemet ble kalt Kompass, og senere endret til IKOS..

Rapporten: Kompass. Norsk Sykepleierforbund. Oslo. Rapport 2009.

Kompetansebasert bemanningsplan

Universitetet i Oslo ved professor Marit Kirkevold, Høyskolen i Vestfold, Norsk Sykepleierforbund Vestfold og Stokke kommune samarbeidet i 2005 om prosjektet Kompetansebasert bemanningsplan.  Prosjektet fant frem til hvordan pasienter kunne klassifiseres i ulike situasjoner, og hvordan dette kunne legges til grunn for riktig sammensetning av personell i avdelingene. Tenkningen tok utgangspunkt i Kirkevolds beskrivelser av ulike praksissituasjoner som sykepleiere møter, og som byr på forskjellige faglige utfordringer og kompetansebehov.

Rapporten (link til nettside for universitetet i SørØst-Norge)

Kompetansebasert bemanningsplan. Strandquist, Næss, Andersson, Stigen, Adal og Kirkevold. NSF Vestfold. Høgskolen i Vestfold. Rapport 7/2005.

Stokkeprosjektet

Utviklingen av IKOS startet med Stokkeprosjektet i 2002-05. Stokke kommune og Høgskolen i Vestfold gikk sammen for å løse de store utfordringene i tjenesten. Stokkeprosjektet bygget en sansehage for personer med demens og gjennomførte 10 andre delprosjekter. Grunnlaget for IKOS ble lagt her. Stokkeprosjektet utviklet klare ansvarsroller og fant at brukernes helse- og livssituasjon kunne forklare hvilken kompetanse ansatte må ha for å yte faglig gode direkte tjenester.

Rapporten (link til nettside for universitetet i SørØst-Norge)

Stokkeprosjektet. Kompetent omsorg. Forsvarlige, motiverende og effektive tjenester. Marit Strandquist. Høgskolen i Vestfold. Rapport 8/2005.

Boken om IKOS

Boken om IKOS gir en grundig innføring i systemet og teoriene og erfaringene som ligger bak. IKOS er utviklet ved å ta utgangspunkt i utfordringer i tjenesten. Utfordringene er analysert og løst ut fra mål, erfaringer og tverrfaglig perspektiv. Tverrfaglighet betyr her forståelse om befolkningens helse- og omsorgsbehov, ledelse, helsepolitikk, lovverk, økonomi og fagdidaktikk. Boken viser resultater fra flere kommuner og gjør rede for hvordan ledere og ansatte har bidratt til gjennomtenkte løsninger.

Bestill boken hos Kommuneforlaget.