02.12.2020

Digitalt tilsyn i endring

Helsedirektoratet har tidligere definert digitalt tilsyn som en samlebetegnelse på sengematter, bevegelsessensorer, døralarmer og gyro-basert falldeteksjon, men her har det vært en betydelig endring de seneste årene. ​Det finnes nå ny teknologi på markedet som løser både disse og flere andre utfordringer på en bedre og mer presis måte, for eksempel multisensorer som Sensio Buddy og ​RoomMate. Disse løsningene kan tilby presis falldeteksjon og visuelt og anonymisert digitalt tilsyn for beboere både på sykehjem og i hjemmetjenesten.  

Digital tilsyn er teknologi for passiv varsling av fall og andre typer hendelser, og fjernoppfølging via blant annet audiovisuelt tilsyn.

​Kommuner får konkrete besparelser

Det er mange gode historier fra norske kommuner som har testet ut moderne multisensorer slik som RoomMate. Skien kommune peker på hvordan teknologien kan tilpasses individuelle behov og hjelper de med å både avverge fall og gi beboere mer uforstyrret nattesøvn. ​Dette gir trygghet for både brukere, pårørende og ansatte. 

Det er også mulig å oppnå betydelige besparelser, selv med svært enkel tilsynsteknologi. Østsiden sykehjem i Fredrikstad har unngått oppbemanning tilsvarende to stillinger på natt og 0,5 stillinger på dag med å gå over til mobilt alarmmottak med bevegelsesdetektor som varsler ut av seng og dørsensor for automatisk varsel av vandring. Dette er dokumentert i Helsedirektoratets andre gevinstrealiseringsrapport fra 2016. 

Hamarane i Tysvær har digitalt tilsyn

Hamranebutiltak i Tysvær kommune benytter Sensio Videotilsyn i kombinasjon med pasientvarsling og epilepsialarm for en spesielt sårbar pasientgruppegruppe – barn og unge med epilepsi og pusteutfordringerFlere av disse barna er avhengig av døgnkontinuerlig tilsyn, og her har det vært mye gevinster å hente ut fra at en ansatt kan følge med på flerebrukeresamtidig via nettbrett. Her har man kunnet redusere nattbemanningen fra tre til to ansatte samtidig som kvaliteten på tilsyn og tjenester på natt er blitt bedre. Ansatte sier selv at de opplever en redusert arbeidsbelastning.

Brukere får bedre livskvalitet

Det er mange grunner til å investere i gode digitale tilsynsløsninger. Gevinstene er mange og tydelige, både for brukere, pårørende og ansatte.​

Brukere opplever​ økt livskvalitet og verdighet​ gjennom: 

  • Raskere bistand ved behov og færre senskader. Ansatte kan komme raskt til for å bistå, for eksempel når en bruker våkner på natt 
  • Mer selvstendighet – mer målrettet tilsyn og mindre forstyrrelser. ​ 
  • Mindre forstyrrelser på natt gir økt søvnkvalitet som er direkte koblet til generell helsetilstand, motorikk og falltendens. Hyppige oppvåkninger på natt innebærer også en risiko for fall knyttet til toalettbesøk, der mange av fallene ofte finner sted​ 
  • Bedre søvn og mindre uro kan også føre til et redusert medisineringsbehov som har både helsemessige gevinster og kan redusere generell falltendens

Meningsfylt arbeid for helsepersonell

Ansatte opplever mer tid til meningsfylt arbeid. 

  • Det er enklere å prioritere tiden og man har bedre grunnlag for å vurdere hvor man trengs mest​ 
  • Mindre urolige brukere som har fått sove godt på natten har også mindre utagerende atferd
  • Redusert behov for fysisk nærkontakt, som gjør det enklere å ivareta hensyn til smittevern​ 

Tidligere snakket man ofte om å bekymringen for at man skulle fjerne de varme hendene ved innføring av velferdsteknologi. Digital tilsyn er et godt eksempel på hvordan man i stedet fjerner de klamme hendene, som i mange tilfeller ikke er direkte ønsket og oppleves forstyrrende. Det å kunne unngå fysiske tilsyn på natt er et veldig godt eksempel på dette.​

Suksesskriterier og helhetlig prosesstøtte

For å få maksimal uttelling fra investeringer i digital tilsynsteknologi er det viktig å velge riktige løsninger tilpasset pasientgruppen og arbeidsprosesser for ansatte. Teknologien må ta nødvendige hensyn til personvern og samtidig være intuitiv og enkel i bruk. Hvis ikke ansatte stoler på teknologien og systemet, forsvinner også mange av gevinstene. Brukerflatene for ansatte må være helhetlige og integrerte, og man bør samtidig vurdere innføring av verktøy som digitale tavlerDigitale tavler sikrer  fokus på helhetlige pasientforløp og tettere oppfølging av risikopasienter som igjen har dokumentert effekt med tanke på å redusere forekomst av fall og senskader. 

Vil du ta en prat om digitalt tilsyn? Send oss en melding!