Eldre dame i rullestol med helsearbeider Velferd

Hva er SmartOmsorg?

Velferd

Hva er SmartOmsorg?

Sensios helhetlige plattform for velferdsteknologi gir kommunene store besparelser samtidig som ansatte, beboere og pårørende føler seg trygge og ivaretatt. Vi kaller det SmartOmsorg.

Allerede i dag opplever helsepersonell underbemanning, arbeidspress og store påkjenninger i hverdagen. Samtidig blir befolkningen i snitt stadig eldre, og andelen barn og unge med psykiske problemer er stadig økende. Hvis vi ikke går over til en mer digitalisert helsetjeneste vil Norge, i følge SSB, om 10 år mangle over 30 000 ansatte for å kunne levere gode nok tjenester. En rapport fra Ny Analyse viser at velferdsteknologi kan frigjøre opp mot 40 000 stillinger i helsesektoren.

Innføring av velferdsteknologi handler ikke om å fjerne de varme hendene. Det handler om at de ansatte i helsetjenesten skal få frigjort tid til hovedoppgaven: menneskene og omsorgen. I Sensio jobber vi målrettet for at teknologien skal frigjøre de ansatte i helsetjenesten fra systemets mekaniske oppgaver, til fordel for brukernes personlige behov, varm oppfølging og medmenneskelighet. Det er smart omsorg på sitt aller fremste.

  • Brukerne får friheten til å mestre egen hverdag, og med en trygghet som for bare få år siden ikke var mulig.
  • Pårørende vil kunne være med å yte bistand. De føler seg mer involvert og trygg på at brukeren har det godt.
  • Ansatte får redusert belastning på rutineoppgaver og mer tid til å være medmennesker.
  • Kommunen kan redusere utgifter og/eller kanalisere ressursene på varme oppgaver.

Velferdsteknologi gir økt trygghet, mestring og selvstendighet for brukerne, samt bedre kvalitet i helsetjenesten. Kommunene rapporterer i tillegg om økt omsorgskapasitet og bærekraft.

Pasientvarslingssystem med sensorteknologi muliggjør gevinster for beboere, kommunen og sykehus. – Helsedirektoratet

I Helsedirektoratets «Andre gevinstrealiseringsrapport» fra 2017 kommer det frem at velferdsteknologi gir store gevinster når den brukes riktig. Rapporten viser spart tid, unngåtte kostnader og økt kvalitet i tjenesten for brukerne, pårørende og ansatte. Kvaliteten handler hovedsakelig om trygghet, fravær av bekymringer, mindre uro og et miljø som blir triveligere.

I følge rapporten «Andre gevinstrealiseringsrapport» fra helsedirektoratet har Østsiden sykehjem i Fredrikstad unngått oppbemanning tilsvarende to stillinger på natt, dette ved hjelp av Sensio SmartOmsorg.