17.12.2020

Store utfordringer i befolkningen

I 2030 vil en tredjedel av den norske befolkningen være over 67 år og andelen barn og unge med psykiske problemer er stadig økende. I følge SSB vil Norge mangle over 30 000 ansatte i helsesektoren hvis vi ikke går over til en mer digitalisert helsetjeneste. Området Helse og Omsorg står derfor høyt på den politiske agendaen, og det bevilges høye summer i statsbudsjettet for å stimulere til økt bruk av teknologi innenfor sektoren.

Krevende anskaffelsesprosesser

Samtidig vet vi at flere kommuner er usikre på hvordan de skal forholde seg til den offentlige anskaffelsesprosessen. Anskaffelser av velferdsteknologi er kompliserte med tanke på teknologi, implementering, endringsledelse, drift og vedlikehold, og kommunene ønsker nødig å investere i løsninger som ikke gir de ønskede gevinstene.

Det finnes ingen nasjonal plan for anskaffelse av velferdsteknologi i Norge i dag, derfor er det mange kommuner som ser til hverandre for erfaring med valg og implementering av velferdsteknologi på institusjon og i hjemmetjenesten. Og det finnes flere gode eksempler på prosesser og erfaring med velferdsteknologi i norske kommuner.

Strategisk plan for velferdsteknologi

Valdresregionen har utarbeidet sin egen regionale strategiplan for velferdsteknologi, og gjennomfører sine planer i prosjektet «VelferdiValdres». Prosjekteiere er regionens Helse- og omsorgslederforum, bestående av kommunalsjefene i alle de seks kommunene i Valdres: Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang og Etnedal. Disse utgjør prosjektets styringsgruppe, sammen med leder for prosjekt og anskaffelser i IKT Valdres, Gudbrand Hegge. Prosjektet er knyttet til helse- og omsorgstjenestene i kommunene gjennom egne ressursteam, som skal være kommunenes pådrivere slik at det tilrettelegges for hvordan de skal møte utfordringen knyttet til eldrebølgen og ressurssituasjonen i tjenesten i årene som kommer.

– Prosjektet er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP), som ledes av Helsedirektoratet og KS. Prosjektaktivitetene gjennom flere år er omfattende og omhandler også anskaffelse av nye velferdsteknologiske løsninger, som kan tilbys våre brukere. Tjenestene skal bidra til større egenmestring for brukerne, bedre pasientsikkerhet og mer effektive tjenester, sier regional prosjektleder Bodil Helene Bach.

Endre rutiner i kommunen

Bodil jobber i dag i selskapet SMARTsam AS som hjelper kommuner med innføring av velferdsteknologi, med fokus på digital avstandsoppfølging. Bodil er barnesykepleier, prosjektleder, teknologisk tilrettelegger, «tjenesteinnovatør» og «eHelseoptimist».

– Jeg har et brennende ønske om å bidra til best mulig samhandling til pasientenes og samfunnets beste! Noe av det viktigste jeg har erfart, er at bruk av teknologi handler om mer enn det å anskaffe utstyret og sette det et sted der ansatte kan bruke det. Det handler også om teknikker for organisasjonstilpasning med rutiner og avtaler for samhandling, teknisk tilrettelegging med tilstrekkelig nettverk, utstyr, opplæring, drift og support, slik at alle parter skal kunne starte en samhandling og fortsette med den, som en del av den daglige rutinetjenesten, forteller Bodil.

10 gode råd for anskaffelsesprosessen

Sensio har mange års erfaring med leveranse av velferdsteknologi til store og små kommuner i Norge, og vi tror at kommunene har mye å hente på å gjøre noen enkle grep i anskaffelsesprosessen.

 1. Involver de riktige menneskene.
  Sett sammen en prosjektgruppe med tverrfaglig kompetanse, og søk råd hos Helsedirektoratet, direktoratet for e-Helse og KS.
 2. Samarbeid på tvers av kommuner.
  Snakk med andre kommuner som allerede har anskaffet velferdsteknologi for å avdekke hva som fungerer godt og hva som fungerer mindre godt.
 3. Start dialog med leverandørmarkedet i en tidlig fase.
  Be om innspill, en-til-en møter og demonstrasjon av løsninger før kommunen skal ut på anbud.
 4. Utforsk behovene – ikke hopp til løsninger!
  Unngå veldig spesifikke krav som «låser» kommunen til én løsning. Behovene kan med fordel beskrives gjennom bruk av personas (brukerperspektiv). Dette gir leverandører mulighet til å spille inn markedets beste løsninger.
 5. Legg til rette for dialog via konkurranse med forhandlinger
  Dialog leder til bedre besvarelser fra leverandørene og bedre løsninger for kommunen. Gi tydelige tilbakemeldinger og sikre at leverandørene forstår kommunens behov.
 6. Legg vekt på referanser og demonstrasjon av kvalitet
  Kvalitetskriterier bør vekte tungt i forbindelse med anskaffelse av velferdsteknologi, men de kan være vanskelige å evaluere. Referanser og demonstrasjon av tilbudt løsning gjør det enklere for kommunen å skille leverandører fra hverandre når det kommer til evaluering av kvalitet, særlig med hensyn til intuitive løsninger og brukerflater.
 1. Tenk helhetlig – rammeavtaler for hele kommunen
  Unngå anskaffelse av silo-løsninger og tenk helhetlig, gjerne ved bruk av rammeavtaler som dekker velferdsteknologi til hele kommunen. Gode løsninger bør kunne gjenbrukes på tvers av institusjoner og i tjenester til hjemmeboende. 
 1. Still krav til plattformen
  Kommunen bør ikke bindes til en spesifikk teknologi, men få frihet til å velge det beste utstyret basert på brukernes behov. Derfor er det fornuftig å etterspørre en åpen plattform som gir kommunen mulighet til å koble til både eksisterende og ny teknologi som utvikles fremover.
 1. Undersøk hvilke muligheter leverandørene tilbyr med tanke på utviklingssamarbeid
  Sikre at leverandøren har gode erfaringer med utviklingssamarbeid og at innovasjoner kontinuerlig tenkes inn i tjenesten.
 1. Ha mindre fokus på «dingser» og mer fokus helhetlig prosesstøtte
  Kommuner og leverandører bør gå fra å snakke om alarmer til å snakke om brukeromsorg og kvalitet i tjenesten i helhetlige pasientforløp støttet av teknologi. Helhetlig, digital prosesstøtte bidrar til å sikre økt tjenestekvalitet, pasientsikkerhet og gevinstrealisering.

 

Få gratis rådgivningstime

Norske kommuners behov er Sensios fokus og prioritet nummer én, og vi tilbyr mer enn gjerne rådgivning til kommuner som er interessert i å anskaffe velferdsteknologi.

Send oss en mail på velferd@sensio.no eller legg inn en melding under dersom deres kommune er interessert i en gratis rådgivningstime.