09.12.2022

Skrevet av: Geir A. Kvisler, Spesialrådgiver lokaliseringsteknologi og mobile trygghetsalarmer

* Demenskoordinator: En person med helsefaglig bakgrunn som har ansvar for utredning av personer ved mistanke om demens og oppfølging av personer med demens og deres pårørende i kommunehelsetjenesten.

Demenskoordinatorens oppgave er å støtte og veilede personer med demens og deres pårørende. Demenskoordinatoren skal være et bindeledd mellom personer med demens, pårørende og hjelpeapparatet. Samarbeidet med de ulike helse- og omsorgstjenestene i kommunen er tett.

 

Hvordan kommunen kan jobbe med velferds- og mestringsteknologi

Vår erfaring gjennom samarbeid med norske kommuner i mer enn 10 år, er at det lønner seg å jobbe med teknologi og hjelpemidler som avlaster kommunens ressurser, og ivaretar livskvaliteten til brukerne. Det er 4 områder som hjelper i arbeidet til demenskoordinatoren.

  1. Hva kan pårørende og brukere utføre selv, altså pårørendeinvolvering
  2. Vandrealarm som hindrer at brukeren vandrer på nattestid, eller angitte tider
  3. Gjøre boligen demensvennlig med hjelpemidler og sikkerhet i hjemmet, som feks  kalender, komfyrvakt og brannvarsling
  4. GPS-lokalisering og trygghetsalarm

 

Pårørendeinvolvering

Bergen kommune har lykkes i sitt arbeid med pårørendeinvolvering sier Lars Olav Gåsdal, tidligere sykepleier og nå leder for responssenteret i Bergen kommune. Kommunen har i dag ca. 428 GPS-enheter fra Safemate som en kommunal serviceytelse.

Gåsdal forteller at den økonomiske gevinsten som kommunen oppnår ved å involvere pårørende, og den positive opplevesen de har av tjenesten og sin egen deltakelse, gjør at dette er et av de mest vellykkede velferdsteknologiprosjektene Bergen kommune har. Det er ingen områder innen velferdsteknologi som har kommet så langt i å involvere pårørende som lokaliseringsteknologi i Bergen. Samarbeidet om implementering av pårørendeinvolvering i Bergen kommune sitt responssenter kan vise til at så mye som 92% av varslene ble håndtert utelukkende av pårørende og 97% av alle søk etter savnet person.

– Det aller beste er at det er en økonomisk gevinst for kommunen, samtidig som både bruker og pårørende er fornøyde. Man hører alltid at når kommunen skal spare penger så går det alltid utover noen, men her er det faktisk motsatt. Alle parter ser stort sett bare fordeler, forteller Lars Olav.

Dette viser at pårørendeinvolvering både avlaster kommunen betraktelig samtidig som det øker tjenestekvaliteten og tryggheten for brukere og pårørende.

 

Vandrealarm

En vandrealarm er en detektor som detekterer åpning og lukking av dører og bevegelser rundt. Dette forenkler hverdagen for de ansatte i institusjon og for hjemmesykepleie og pårørende med å varsle om at en person med demens går ut på egenhånd. Dette kan være med på å forhindre eventuelle ulykker og/eller at personer blir savnet.

WADC-1

Demensvennlig bolig

Ved hjelp av magnetsensorer kan man detektere om dører og vinduer blir åpnet eller er lukket. Bevegelsesfølere kan også detektere mangel på bevegelse og varsle pårørende. Borte-modus kan også varsle om vinduer eller dører skulle på åpnet når ingen er hjemme. Andre sikkerhetsfunksjoner man kan koble til er for eksempel:

  • Komfyrvakt
  • Kaffevakt
  • Borte-modus og alarmer
  • Vannlekkasje
  • Brann- og røykvarslere

GPS-lokalisering og mobil trygghetsalarm

Lokaliseringsteknologi, ofte bare kalt «GPS», er en etablert tjeneste i mange norske kommuner. GPS er en sporingsbrikke som tjenestemottakeren bærer med seg, og brikken sender informasjon om hvor vedkommende er, slik at han eller hun kan lokaliseres ved behov.

 

«Tidligere evalueringer viser at demensteamene og demenskoordinator i kommunene gjør et viktig arbeid spesielt med tanke på hvor mange personer med mistanke om demens de fanger opp. I tillegg til demensutredning og oppfølging bidrar de til å styrke tilbud til pårørende ved å ha samtaler og/eller engasjere seg i pårørendeskole og samtalegrupper. De bidrar også til å heve kompetanse på demensfeltet med undervisning og veileding av helsepersonell. Dette viser hvordan demensteam kan være motoren i den kommunale demensomsorgen. Betydningen av demensteamets arbeid bør få større annerkjennelse. Dessverre er det fortsatt noen demensteam som ikke får muligheten til å utvikle det potensiale de har fordi de ikke får nok ressurser eller stillinger til arbeidet. Til tross for det gode arbeidet som gjøres må en arbeide vider med utfordringer med å forbedre rutiner på oppfølging, tydeliggjøre viktigheten av å ha avsatt stillinger til demensteamet og samarbeid med fastlegene bør også stimuleres.»

(regjeringen.no – en undersøkelse av demensteam og demenskoordinatorers rolle ..)  

 

HVA ER DEMENS?

Demens er en fellesbetegnelse for flere kroniske sykdommer som
rammer hjernen. Sykdommene utvikler seg over tid og fører til
endringer på områder som hukommelse, språk og væremåte.
Demens påvirker evnen til å fungere i dagliglivet. Det viktigste
kognitive symptomet er redusert hukommelse. Demens skyldes
progredierende sykdommer som påvirker hele livssituasjonen både
for de som er syke, og deres pårørende. De som rammes, vil gradvis
fungere dårligere og til slutt bli helt avhengig av hjelp.

Demens kan også medføre språksvikt, rom- og retningsproblemer
samt svekket tanke-, kommunikasjons- og orienteringsevne.
Personer som rammes av demens, får vansker med å anvende
innlærte ferdigheter eller å mestre dagliglivets funksjoner. En del
viser manglende innsikt, motorisk uro eller aggressivitet.
Andre symptomer kan være angst, depresjon, hallusinasjoner og
apati. Mange vil i startfasen kunne være deprimerte, engstelige
og trekke seg tilbake. Senere i forløpet vil det kunne være større
endringer i personlighet og væremåte

(regjeringen.no – demensplan 2025)

Ressurser

Nasjonalforeningen

Pensjonistforbundet

Hva kan hjelpe

Aldring og helse

Hjelpemiddeldatabasen