Dame ser på velferdsapp Velferd

Sensio Omsorgsbolig

Velferd

Sensio Omsorgsbolig

Når livssituasjonen endrer seg er det viktig å få den hjelpen man trenger. Samtidig ønsker man å mestre hverdagen så mye som mulig selv. Sensio omsorgsbolig gir frihet innenfor trygge rammer og reduserer belastning på helsetjenesten.

Norges befolkning blir i snitt stadig eldre, og med eldrebølgen foran oss øker behovet for omsorgstjenester. Samtidig er det er en nedgang i antall personer med utdanning innenfor helse og omsorg. For å løse den kommende store mangelen på helsepersonell vil velferdsteknologi være helt avgjørende for å kunne håndtere pasientsider på en verdig og trygg måte.

I tillegg til å effektivisere omsorgstjenestene, tilbyr Sensio Omsorgsbolig skreddersydde løsninger, som er utviklet i tett samarbeid med faktiske brukere. Dermed dekker løsningene identifiserte behov og bidrar til økt livskvalitet for den enkelte.

Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. – Helsedirektoratet

 

Sensio Omsorgsbolig – Trygg i og rundt omsorgsboligen

Sensios plattform for velferdsteknologi muliggjør tilpassede løsninger til store og små omsorgsboliger for at beboerene skal føle seg trygge i og rundt omsorgsboligen.Den kanskje viktigste funksjonen som skaper trygghet for bruker, pårørende og ansatte er Sensios alarm- og responsløsninger, som sikrer hurtig hjelp. Her vil man etter behov og ressurser kunne velge én løsning eller sy flere løsninger sammen.

Trygghetsalarm er enkelt å installere og kan tilpasses de forskjellige brukernes behov. Stasjonær trygghetsalarm gir mulighet for tilkobling av sensorer for tilvalgspakker som Digitalt tilsyn, Sikkerhet og Medisinsk støtte, m.fl. Mobil trygghetsalarm og lokaliseringsteknologi gir sikkerhet og trygghet både hjemme og ute slik at hjelpen finner frem.

Pasientvarsling kan leveres som en integrert del av bygget og gir nøyaktig lokalisering av hendelser slik at ansatte raskt kan yte hjelp. Pasientvarslingen kan også utvides med tilvalgspakker som Digitalt tilsyn, Sikkerhet og Medisinsk støtte, m.fl.

Sensio har responsløsninger som kan tilpasses både bemannede og ubemannede omsorgsboliger. Felles for dem alle er at de reduserer tiden det tar før hjelp, rask situasjonsavklaring og mindre tid brukt på falske alarmer.

  • Sensio Respons er Sensios egen responsløsning for sentralt mottak og håndtering av alarmer. Med denne løsningen kan kommunens helsearbeidere enkelt holde oversikt og håndtere varsler, samt berolige, veilede og rettlede bruker, avklare situasjoner og påkalle bistand. Alt i samme øyeblikk.
  • Sensio Mobilt Vaktrom gjør at de ansatte i omsorgstjenesten får øyeblikkelig varsel der de måtte befinne seg. Det korter ned tiden før hjelp og reduserer bekymringer for hendelser.
  • Sensios plattform kan enkelt kobles til 3. parts responsløsning om kommunen allerede har en responstjeneste som er aktiv.
  • NYHET 2019: Sensio Familie gjør at pårørende og frivillige kan motta varsel, være der for sine nærmeste og gjerne også avlaste kommunen.

 

Teknologi som en integrert del av omsorgstjenesten

Med Sensios åpne plattform kan kommunenes digitale tjenester snakke sammen. Sensios plattform for velferdsteknologi gjør at kommunen ikke binder seg til én system- eller sensorleverandør, men kan tilpasses nye muligheter.

  • NYHET 2019: EPJ-integrasjon og Partner API. Sensios plattform er bygget for sømløs informasjonsflyt i kommunen, med moduler for enkelt å koble til tredjeparts leverandører.
  • Sensios åpne plattform er knutepunktet for kommunens velferdsteknologi og blir en integrert del av omsorgstjenesten. Plattformen bidrar til gjenbruk av teknologi og kompetanse på tvers av tjenestene.
  • Felles verktøy og driftskonsept på tvers av tjenestene gir helhetlig og effektiv drift for kommunens IKT og vaktmestertjeneste.
  • Samlet administrasjon av beboere, utstyr og varslinger, samt statistikk og drift av velferdsteknologi i ett grensesnitt.

 

Fleksibel løsning

Vi tilbyr fleksible løsninger i alle typer omsorgsboliger, om de er store eller små, bemannede eller ubemannede. Kommunen kan enkelt velge løsninger basert på behov hos ansatte og beboere.

 

Kilde: Statistikk og gevinstresultater er hentet fra «Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger», Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Helsedirektoratet 1/2017.